Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Ručna instrumentacija korijenskih kanala Step-Back tehnikom

Ručna instrumentacija korijenskih kanala Step-Back tehnikom

Rucna-instrumentacija-step-back-page-1111

Endodoncija je grana stomatologije  koja se bavi morfologijom, fiziologijom i  patologijom pulpe zubi i okolnog potpornog tkiva te dijagnozom, prevencijom i  liječenjem oboljenja i povreda istih. Endodontski zahvat započinje izradom  pristupnog (trepanacijskog) otvora, na- kon čega slijedi instrumentacija, čišćenje i  punjenje korijenskih kanala. Korijenski kanal je dio endodontskog  prostora u korijenu zuba.

Step-back tehnika predstavlja danas  najčešće korištenu tehniku. Step-back tehnikom stvara se  koničniji oblik kanala, a apikalni otvor  se zadržava malim i u njegovom prvobitnom položaju. Nakon preparacije pristupnog kaviteta, kreće se sa  instrumentacijom korijenskog kanala. Pravilnom preparcijom osigurava se  nesmetani pristup kanalu, što znači da je  prvi kontakt instrumenta u korijenskom  kanalu. Ako neki dio krune zuba ometa  nesmetani ulaz endodontskom instrumentu u korijenski kanal, potrebno ga je  odstraniti kako bi se omogućila pravilna  obrada kanala. Osim krune zuba, nesmetanom uvođenju instrumenta može smetati i cervikalno suženje korijenskog kanala, tzv. ‘’ cervikalno rame’’. To se suženje koriguje posebnim svrdlima ili Gates-Glidden svrdlima.

Nakon što se osigurao ravan pristup  u korijenski kanal, slijedi  određivanje radne dužine i to na način  da se u kanal uvede tanka iglica, a  na  apeks lokatoru se prati da li je postignuta radna dužina. Na  kruni zuba odredi se referentna točka  te se prema njoj prilagođava gumeni  prsten ili stoper. Dobijena dužina se  potom prenosi na endodontsku mjerku. Iglica koja je prilikom određivanja radne dulžine zapela u području  apeksa zove se početna ili ‘’inicijalna’’ iglica. Nakon nje slijedi instrumentacija  apeksa, što znači da se kanal instrumentira još sa 2-3 deblje iglice na istu  radnu dužinu čime je završena instrumentaciju apeksa. Zadnja iglica koja je obrađivala  apeks naziva se ‘’glavna iglica’’ ili MAF  (master apical file).  Nakon nje slijedi step-back postupak,  što znači da će svaka sljedeća iglica nakon  MAF-a biti od  0.5-1 mm kraća od prethodne iglice. Na taj način postiže se konusan oblik  korijenskog kanala, što i je cilj step-back  postupka.

Rucna-instrumentacija-step-back-page-111

Nakon svake iglice kojom je instrumentalizovan korijenski kanal potrebno je  rekapitulirati, tj. provjeriti radnu dužinu  s MAF. Time se sprječava formiranje  dentinskog čepa na apeksu koji se može  stvoriti od strugotina dentina nastalih  tokom instrumentacije. Nakon svake iglice kojom je kanal bio  instrumentalizovan ili rekapituliran, potrebno  je isprati korijenski kanal 2.5%-om otopi- nom Na-hipohlorita. Time se odstranjuje dentinska piljevina  nastala tokom instrumentacije, dezinfikuje korijenski kanal, otapa organski sadržaj u kanalu te se kanal održava vlažnim,  što olakšava instrumentaciju. Step-back tehnika se radi sa 4-5 veličina iglica te se na kraju završava K-strugačem ili headstream strugačem čime se nastale stepenice zaglade. Na taj  način zaostaju glatke stijenke korijenskog  kanala, što olakšava zatvaranje. Prema Waltonu, zadnji korak instrumentacije korijenskog kanala je apikalno čišćenje koje se sastoji od konačnog proširenja apeksa i širenja na suho.

Apikalno čišćenje osigurava bolje čišćenje, poboljšanu obturaciju i definisaniji  apeksni stop.

Konačno proširenje kanala

Ovaj korak izvodi se nakon što je kanal  proširen i zadovoljava kriterije čišćenja i proširivanja. Umjesto finalne rekapitulacije, instrumenti 2-4 veličine veće od mastera pažljivo se instrumentalizuju u apeksnu trećinu kanala rotacijama u smjeru kazaljke na satu, na punoj radnoj dužini i  u vlažnom kanalu. Zbog toga će konačna  apikalna dužina u manjem kanalu biti  veličine 35 ili 40. Slijedi završno ispiranje Na-hipohloritom i sušenje papirnatim štapicima. Ukoliko je kanal širi od veličine 40,  ne izvodi se apikalno čišćenje, ali ako postoji apikalni stop, izvodi se samo drugi  korak, širenje na suho, samo masterom.

Širenje na suho

Ovaj se korak izvodi nakon finalnog  proširenja kanala i njegovog sušenja. Kako  bi se uklonio dentin nakupljen u području apeksa, pažljivo, rotacijama u smjeru  kazaljke na satu, očistimo apeks zadnjim  instrumentom kojim je širen (ili masterom  ukoliko je kanal širi od veličine 40). Taj  instrument zove se ‘’final apical file’’.

Izvor: sonda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top